Inconditus

Me in two sentences.

Me: I won't get jealous.
Me: Who's this fucking whore.